Studia Psychologiczne
pISSN 0081-685X    eISSN 2300-8520
Aktualności
Numer bieżący
Numery Archiwalne
Szukaj
Newsletter
 » 
Strona główna
 
Nowe ogłoszenie 'call for papers' - Zeszyt: Psychologiczne aspekty kształcenia. Zakładka obok (Aktualności).


Ważna informacja

Szanowni Autorzy,

informuję, że począwszy od numeru 3/2014 "Studia Psychologiczne" wydawane będę w dwóch równoległych wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Decyzja o rozszerzeniu zawartości publikowanych dotąd zeszytów (zawierających artykuły naukowe w języku polskim), o równoległe wersje tychże artykułów w języku angielskim ma na celu rozszerzenie dostępu do czasopisma czytelnikom z zagranicy, prezentację wyników uzyskiwanych przez polskich badaczy (zwłaszcza młodych) na niwie międzynarodowej oraz zwiększenie rangi czasopisma. Obie wersje artykułów będą publikowane jak dotąd na stronie internetowej czasopisma i w czytelni czasopism PAN z opcją pełnego bezpłatnego dostępu. Powyższa decyzja została zaakceptowana przez obu wydawców czasopisma, tj. w przypadku Komitetu Psychologii PAN   przez Dziekana Wydziału I PAN - prof. Stanisława Filipowicza oraz w przypadku SWPS - przez Prorektora ds. Nauki SWPS - prof. Romana Cieślaka.

W związku z powyższym zapraszamy do składania do czasopisma artykułów naukowych  zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Innymi słowy, możecie je Państwo składać w jednym z języków.   Autorzy artykułów, które w wyniku procedury recenzyjnej (identycznej jak dotychczas) zostaną zaakceptowane do druku, zostaną poproszeni o przesłanie "drugiej" ich wersji językowej (tj. odpowiednio polskiej lub angielskiej w zależności od języka wersji pierwotnie złożonej do Redakcji) w okresie dwóch tygodni od otrzymania decyzji o publikacji artykułu na łamach naszego czasopisma. Wersje angielskie artykułów poddane zostaną korekcie językowej.   

Redakcja Studiów Psychologicznych czeka na Państwa prace. Jesteśmy przekonani, że    możliwość publikowania artykułów w dwóch wersjach językowych jest korzystna i rozwojowa zwłaszcza dla młodych badaczy.

                                                                                  Z wyrazami szacunku,

                                                           Redaktor Naczelna Studiów Psychologicznych

                                                              Prof. dr hab. Magdalena Marszał-WiśniewskaStudia Psychologiczne to najstarsze czasopismo psychologiczne (wydawane od 1956r) oraz jedno z najbardziej znanych i najlepszych czasopism psychologicznych w Polsce. Jego renomę i wartość merytoryczną budowali przez wiele lat wybitni poprzedni redaktorzy naczelni, tacy jak prof. Tadeusz Tomaszewski, prof. Janusz Reykowski i prof. Andrzej Eliasz.

W Studiach Psychologicznych publikowane są:

Czasopismo drukuje:

  • oryginalne artykuły empiryczne
  • oryginalne artykuły teoretyczne
  • oryginalne artykuły przeglądowe
  • prezentacje oryginalnych narzędzi psychologicznych (adaptowanych i oryginalnych technik badawczych)

W poszczególnych numerach pisma znajdują się artykuły autorów z różnych ośrodków akademickich.  Corocznie ukazują się cztery zeszyty Studiów Psychologicznych w języku polskim. Wybrane numery czasopisma mogą mieć charakter monograficzny. W takim przypadku numer redagowany jest przez zaproszonego redaktora.

Czasopismo Studia Psychologiczne jest jednym z niewielu czasopism naukowych w Polsce, w którym cały proces przygotowywania tekstu do druku dokonuje się na drodze elektronicznej, za pomocą Platformy Publikacyjnej Index Copernicus Publisher Panel.

 

Punktacja:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013 przyznało czasopismu Studia Psychologiczne 6 punktów

 

Wersja pierwotna:

Pierwotną wersją czasopisma Studia Psychologiczne jest wersja elektroniczna.  Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie udostępniane są sukcesywnie w pełnej wersji PDF na stronie czasopisma i w czytelni czasopism PAN pod adresem http://ps.czasopisma.pan.pl/

 

Procedury zabezpieczające przed ghostwritingiem:

Czasopismo Studia Psychologiczne realizuje zalecenia MNiSW dotyczące procedur zabezpieczających przed tzw. ghostwriting, tj. uprzejmościowym dopisywaniem do tekstów autorów, którzy nie wnieśli merytorycznego wkładu w powstanie tekstu, a także pomijanie współautorstwa osób, które ten wkład wniosły. Służy temu między innymi składane przez autorów specjalne oświadczenie.

Zasady recenzowania:

Wszystkie teksty przesyłane do Studiów Psychologicznych poddawane są procedurze recenzowania. Procedura ta jest zgodna z wytycznymi MNiSW opisanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" Warszawa 2011. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znaj ą swoich tożsamości (tzw. „ double-blind review proces”); w innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzja ma formę elektroniczną (formularz wypełniany przez recenzenta i przesyłany do redakcji) i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nazwiska recenzentów  są ujawniane - raz w roku czasopismo podaje je do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową.


Copyright © Studia Psychologiczne  2015
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.