Studia Psychologiczne
pISSN 0081-685X    eISSN 2300-8520
Aktualności
Numer bieżący
Numery Archiwalne
Szukaj
Newsletter
Zasady etyczne
Procedura recenzyjna
Język
Język:
 
 » 
Strona główna
 

                                                                                                                      
Studia Psychologiczne to najstarsze czasopismo psychologiczne (wydawane od 1956r) oraz jedno z najbardziej znanych i najlepszych czasopism psychologicznych w Polsce. Jego renomę i wartość merytoryczną budowali przez wiele lat wybitni poprzedni redaktorzy naczelni, tacy jak prof. Tadeusz Tomaszewski, prof. Janusz Reykowski i prof. Andrzej Eliasz.

Czasopismo Studia Psychologiczne wydawane jest przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. 

W Studiach Psychologicznych publikowane są:

  • oryginalne artykuły empiryczne

  • oryginalne artykuły teoretyczne

  • oryginalne artykuły przeglądowe

  • prezentacje oryginalnych narzędzi psychologicznych (adaptowanych i oryginalnych technik badawczych)

W poszczególnych numerach pisma znajdują się artykuły autorów z różnych ośrodków akademickich.  Corocznie ukazują się cztery zeszyty Studiów Psychologicznych w języku polskim i od numeru 3/2014 - w języku angielskim. Wybrane numery czasopisma mogą mieć charakter monograficzny. W takim przypadku numer redagowany jest przez zaproszonego redaktora.

Czasopismo Studia Psychologiczne jest jednym z niewielu czasopism naukowych w Polsce, w którym cały proces przygotowywania tekstu do druku dokonuje się na drodze elektronicznej, za pomocą Platformy Publikacyjnej Index Copernicus Publisher Panel.

Punktacja:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2014 przyznało czasopismu Studia Psychologiczne 6 punktów

Wersja pierwotna:

Pierwotną wersją czasopisma Studia Psychologiczne jest wersja elektroniczna. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie udostępniane są sukcesywnie w pełnej wersji PDF na stronie czasopisma i w czytelni czasopism PAN pod adresem http://ps.czasopisma.pan.pl/

Procedury zabezpieczające przed ghostwritingiem:

Czasopismo Studia Psychologiczne realizuje zalecenia MNiSW dotyczące procedur zabezpieczających przed tzw. ghostwriting, tj. uprzejmościowym dopisywaniem do tekstów autorów, którzy nie wnieśli merytorycznego wkładu w powstanie tekstu, a także pomijanie współautorstwa osób, które ten wkład wniosły. Służy temu między innymi składane przez autorów specjalne oświadczenie.

Język publikacji:

Od numeru 3/2014 Studia Psychologiczne wydawane są w dwóch równoległych wersjach językowych – polskiej i angielskiej. 

W związku z powyższym zapraszamy do składania do czasopisma artykułów naukowych  zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Innymi słowy, możecie je Państwo składać w jednym z tych dwóch języków.   Autorzy artykułów, które w wyniku procedury recenzyjnej (identycznej jak dotychczas) zostaną zaakceptowane do druku, zostaną poproszeni o przesłanie "drugiej" ich wersji językowej (tj. odpowiednio polskiej lub angielskiej w zależności od języka wersji pierwotnie złożonej do Redakcji) w okresie dwóch tygodni od otrzymania decyzji o publikacji artykułu na łamach naszego czasopisma. Wersje angielskie artykułów poddane zostaną korekcie językowej.   
Copyright © Studia Psychologiczne  2015
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.