Studia Psychologiczne
pISSN 0081-685X    eISSN 2300-8520
Archival Issues
Newsletter
Informations for Reviewers
 » 
Home
 

Studia Psychologiczne to polskie czasopismo psychologiczne wydawane od 1956r.

W Studiach Psychologicznych publikowane są:

  • oryginalne artykuły empiryczne

  • oryginalne artykuły teoretyczne

  • oryginalne artykuły przeglądowe

  • prezentacje oryginalnych narzędzi psychologicznych (adaptowanych i oryginalnych technik badawczych)

W poszczególnych numerach pisma znajdują się artykuły autorów z różnych ośrodków akademickich.  Corocznie ukazują się cztery zeszyty Studiów Psychologicznych w języku polskim. Wybrane numery czasopisma mogą mieć charakter monograficzny. W takim przypadku numer redagowany jest przez zaproszonego redaktora

Studia Psychologiczne wydawane są przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Czasopismo Studia Psychologiczne jest jednym z niewielu czasopism naukowych w Polsce, w którym cały proces przygotowywania tekstu do druku dokonuje się na drodze elektronicznej, za pomocą Platformy Publikacyjnej Index Copernicus Publisher Panel.

Punktacja:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2013 przyznało czasopismu Studia Psychologiczne 6 punktów

Wersja pierwotna:

Pierwotną wersją czasopisma Studia Psychologiczne jest wersja elektroniczna.  Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie udostępniane są sukcesywnie w pełnej wersji PDF na stronie czasopisma i w czytelni czasopism PAN pod adresem http://ps.czasopisma.pan.pl/

Procedury zabezpieczające przed ghostwritingiem:

Czasopismo Studia Psychologiczne realizuje zalecenia MNiSW dotyczące procedur zabezpieczających przed tzw. ghostwriting, tj. uprzejmościowym dopisywaniem do tekstów autorów, którzy nie wnieśli merytorycznego wkładu w powstanie tekstu, a także pomijanie współautorstwa osób, które ten wkład wniosły. Służy temu między innymi składane przez autorów specjalne oświadczenie.

Zasady recenzowania:

Wszystkie teksty przesyłane do Studiów Psychologicznych poddawane są procedurze recenzowania. Procedura ta jest zgodna z wytycznymi MNiSW opisanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" Warszawa 2011. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znaj ą swoich tożsamości (tzw. „ double-blind review proces”); w innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzja ma formę elektroniczną (formularz wypełniany przez recenzenta i przesyłany do redakcji) i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nazwiska recenzentów  są ujawniane - raz w roku czasopismo podaje je do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową


Copyright © Studia Psychologiczne  2014
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.