10
MNiSW
 
 

Domenowe podejście do kształtowania tożsamości. Weryfikacja trójwymiarowego modelu w różnych sferach życia w grupie młodych dorosłych

Dominika Karaś 1  ,  
 
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Psychologiczne 2016;54(3):63–75
Data publikacji: 22-12-2015
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem prezentowanych badań były: 1) weryfikacja trójwymiarowego modelu kształtowania tożsamości zapropo- nowanego przez Crocetti, Rubini i Meeusa (2008) w ośmiu sferach życia (zwanych również domenami) w grupie młodych dorosłych, 2) próba odpowiedzi na pytanie, czy i jakie czynniki wyższego rzędu są formowane przez poszczególne wymiary kształtowania tożsamości w poszczególnych sferach. W badaniach wzięło udział 835 osób (o różnym wykształceniu i statusie zawodowym) w wieku od 18 do 27 lat (M = 21,81; 80% kobiet), u których za pomocą kwestionariusza W-MICS (Warsaw Management of Identity Commitment Scale) zbadano trzy procesy tożsamościowe (poszukiwanie głębokie, zaangażowanie oraz rewizję zaangażowania) w ośmiu sferach życia: cechy charakteru, doświadczenia z przeszłości, relacje rodzinne, znajomi i przyjaciele, światopogląd, zainteresowania i pasje, cele i plany na przyszłość oraz praca. Okazało się, że (1) model trzech wymiarów kształtowania tożsamości został potwierdzony we wszystkich badanych sferach; (2) wymiary kształtowania tożsamości w badanych sferach formują metawymiary wyższego rzędu.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X