10
MNiSW
 
 

OCENA WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNYCH POLSKIEJ WERSJI SKALI PROTESTANCKIEJ ETYKI PRACY MIRELSA I GARRETTA

Damian Grabowski 1  ,  
 
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach
2
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Studia Psychologiczne 2017;55(1):1–16
Data publikacji: 27-10-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł przedstawia wyniki badań nad podstawowymi własnościami psychometrycznymi polskiej wersji Skali protestanckiej etyki pracy (SPEP) Herberta Mirelsa i Jamesa Garreta, a dokładniej nad jej trafnością czynnikową oraz rzetelnością. Twórcy skali potraktowali etykę pracy jako jeden wymiar. Tymczasem wyniki badań z jej zastosowaniem wyraźnie pokazują, że jest to zmienna wielowymiarowa, a SPEP jawi się jako skala obejmująca cztery lub pięć wymiarów. Autorzy artykułu przedstawiają rezultaty serii czynnikowych analiz konfirmacyjnych oraz czynnikowej analizy eksploracyjnej, wykonanych na danych pochodzących z badań 880 pracowników. Analizy te potwierdziły wielowymiarowy charakter SPEP i dowiodły, że struktura narzędzia jest czteroczynnikowa. Cztery podskale otrzymane w ramach SPEP charakteryzują się jednak słabą rzetelnością, wynikającą z wieloznaczności niektórych stwierdzeń, co obniża wartość wielowymiarowej wersji SPEP i nakazuje ostrożność w pomiarze za jej pomocą wielu wymiarów etyki pracy.
 
REFERENCJE (45):
1. Arslan, M. (2000). A cross-cultural comparison of British.
2. and Turkish managers in terms of Protestant.
3. work ethic characteristics. Business Ethics: A European.
4. Review, 9, 13–19.
5. Bendix, R. (1975). Max Weber. Portret uczonego. Warszawa:.
6. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
7. Blau, G., Ryan, J. (1997). On Measuring Work Ethic:.
8. A Neglected Work Commitment Facet. Journal of.
9. Vocational Behavior, 51, 435–448.
10. Blood, M. (1969). Work values and job satisfaction.
11. Journal of Applied Psychology, 53, 456–459.
12. Bronowicka, A. (2009). Protestancka etyka pracy:.
13. porównanie przekonań studentów amerykańskich.
14. i polskich. W: D. Walczak-Duraj (red.), Wartości.
15. i postawy młodzieży polskiej (83–94). Łódź: Wydawnictwo.
16. UŁ.
17. Buchholz, R. A. (1978). The work ethic reconsidered.
18. Industrial and Labor Relations Review, 31, 450–459.
19. Cherrington, D. (1980). The work ethic. Working values.
20. and values that work. New York: Amacom, A division.
21. of American Management Associations.
22. ness-of-Fit Measures. Methods of Psychological.
23. Research Online, 8, 23–74.
24. Song, L.-Y., Singh, J., Singer, M. (1994). The Youth.
25. Self-Report Inventory: A Study of Its Measurement.
26. Fidelity. Psychological Assessment, 6, 236–245.
27. Tang, T. L.-P. (1993). A factor analytic study of the Protestant.
28. work ethic. Journal of Social Psychology,.
29. 133, 109–111.
30. Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu.
31. Lublin: Test.
32. Wentworth, D. K., Chell, R. M. (1997). American college.
33. students and the Protestant work ethic. The.
34. Journal of Social Psychology, 137, 284–296.
35. Wojciszke, B., Baryła, W. (2002). Potoczne rozumienie.
36. moralności. W: M. Lewicka, J. Grzelak (red.), Jednostka.
37. i społeczeństwo. Podejście psychologiczne.
38. (49–66). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
39. Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości.
40. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa:.
41. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
42. Zhang, S., Liu, W., Liu, X. (2012). Investigating the.
43. relationship between Protestant work ethic and.
44. Confucian dynamism: An empirical test in mainland.
45. China. Journal of Business Ethics, 106(2), 243–252.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X