10
MNiSW
Informacje dla Autorów
 
Przed złożeniem manuskryptu w Redakcji Studiów Psychologicznych Autorzy są zobowiązani do zapoznania się z zasadami etycznymi obowiązującymi w naszym czasopiśmie (zakładka po lewej stronie).

Zgodnie ze standardami dla czasopism naukowych określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 4 września 2012 Redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Autorzy opracowań powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). „Ghostwriting” to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; „guest authorship” to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom, stosownie do powołanych wyżej wytycznych MNiSW, redakcja Studiów Psychologicznych przyjmuje następujące zasady:
 1. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie.
 2. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ ghostwriting” oraz „ guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.
 3. W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.


ZASADY FORMALNEGO OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI W STUDIACH PSYCHOLOGICZNYCH

Studia Psychologiczne publikują prace ze wszystkich dziedzin psychologii, mieszczące się w jednym z poniższych formatów:
- oryginalny artykuł empiryczny/original article (maksymalnie 40.000 znaków)
- oryginalny artykuł teoretyczny/original theoretical article (maksymalnie 40.000 znaków)
- doniesienie z badań/ short report (maksymalnie 20.000 znaków)
- artykuł przeglądowy/review article (maksymalnie 40.000 znaków)
- prezentacja narzędzia psychologicznego/psychological measure presentation (maksymalnie 40.000 znaków).
Rozprawy teoretyczne oraz artykuły przeglądowe powinny zawierać wyraźną tezę odautorską i prezentować koncepcję własną autora, wskazywać problemy otwarte bądź formułować nowe hipotezy. Nie powinny natomiast mieć charakteru wyłącznie przeglądowego.
Doniesienia z badań (z pominięciem obszernych wstępów teoretycznych i szczegółowych opisów metod) mają być najkrótszą formą prezentacji wyników własnych badań, pełniąc głównie funkcje informacyjne.

Artykuły mogą być składane w wersji polskojęzycznej lub angielskojęzycznej.

Autorzy artykułów, które w wyniku procedury recenzyjnej (identycznej jak dotychczas) zostaną zaakceptowane do druku, zostaną poproszeni o przesłanie "drugiej" ich wersji językowej (tj. odpowiednio polskiej lub angielskiej w zależności od języka wersji pierwotnie złożonej do Redakcji) w okresie dwóch tygodni od otrzymania decyzji o publikacji artykułu na łamach naszego czasopisma. Wersje angielskie artykułów poddane zostaną korekcie językowej.

Artykuły powinny być złożone poprzez specjalną ścieżkę elektroniczną dostępną na stronie www.studiapsychologiczne.pl. Uwaga - począwszy od stycznia 2012 nie przyjmujemy tekstów przesłanych pocztą tradycyjną bądź też przysłanych na skrzynkę redakcja@studiapsychologiczne.pl.

Przed złożeniem artykułu należy założyć własne konto wpisując w odpowiednie pola formularza swoje dane osobowe, w tym aktualny adres mailowy.

Konto autora zawierać będzie informacje o statusie artykułu i może służyć autorowi przy składaniu kolejnych tekstów.

Przekazanie artykułów do redakcji oznacza, że nie były one dotychczas nigdzie publikowane.

Autorzy składający artykuły do Studiów Psychologicznych wraz z momentem przekazania tekstu do redakcji wyrażają zgodę na przeniesienie na wydawców Studiów Psychologicznych autorskich praw majątkowych, umożliwiających zamieszczanie publikacji w Internecie.

KWALIFIKOWANIE DO DRUKU
 1. Nadesłane prace są przekazane do recenzji.
 2. Recenzje są dwustronnie anonimowe. Recenzenci nie będą znali autorów, jak i autorzy - recenzentów. Recenzenci mają miesiąc czasu na przygotowanie recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu oczekiwania na recenzję do trzech miesięcy (w przypadku trudności z ich uzyskaniem, konieczności powołania dodatkowych recenzentów bądź innych czynników utrudniających podjęcie decyzji ws. tekstu). Na podstawie recenzji redakcja podejmować będzie decyzję dotyczącą kwalifikacji pracy do druku. Autor zostanie powiadomiony o decyzji Redakcji.
 3. Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych uzupełnień oraz poprawek stylistycznych i nieścisłości terminologicznych. W przypadku większych zmian praca będzie zwracana Autorowi z prośbą o dokonanie poprawek.


WYMAGANIA FORMALNE
 • Przekazane do redakcji maszynopisy powinny być opracowywane nadzwyczaj starannie pod względem formalnym. Teksty niespełniające wymagań formalnych będą odsyłane nadawcom.
 • Objętość artykułu nie może przekraczać 40.000 znaków (ze spacjami) łącznie z bibliografią, przypisami, tabelami, podpisami pod rycinami, rycinami i streszczeniem (do 1000 znaków ). Doniesień z badań nie może przekraczać 20.000 znaków.
 • Tekst należy przygotować z podwójną interlinią, wyrównany tylko do lewego marginesu o szerokości 4 cm (prawy margines powinien mieć szerokość 1 cm). Preferowana czcionka - Times New Roman/Courier, 12 pkt. Każdy nowy paragraf tekstu oraz każdy przypis należy rozpoczynać wcięciem (ok. 1,5 cm). Następujące części maszynopisu powinny zaczynać się od nowej strony: tekst, literatura cytowana, przypisy, tabele, podpisy pod rycinami, ryciny i streszczenia.
 • Numeracja stron powinna być ciągła. Numerujemy strony aż do spisu rysunków włącznie (z wyjątkiem stron z rysunkami)
 • W pliku artykułu nie umieszczamy żadnych danych o autorach .
 • Tytuł główny pracy powinien być powtórzony na pierwszej stronie tekstu. Tytuł powinien być sformułowany zwięźle, ale bez stosowania skrótów. Umieszcza się go centralnie oraz pisze dużymi literami.
 • Kolejność poszczególnych części tekstu:1) Strona tytułowa, 2) Streszczenie polskie ze słowami kluczowymi, 3) Właściwy tekst, 4) Literatura cytowana, 5) Tłumaczenie streszczenia oraz słów kluczowych (wraz z tytułem) na język angielski, 6) Przypisy, 7) Tabele, 8) Spis rysunków, 9) Rysunki.
 • Literatura cytowana powinna obejmować wyłącznie te publikacje, na które Autor powołuje się w swojej pracy (Uwaga! Nie umieszcza się w bibliografii prac cytowanych za innym autorem). Powinna być ułożona w porządku alfabetycznym, bez numeracji. Każdą pozycję bibliograficzną (stanowiącą odrębny paragraf) należy zaczynać od nowego wiersza. Dane w pozycji bibliograficznej powinny być podane w następującej kolejności. W przypadkach formatowania spisu Literatury cytowanej oraz powoływania się na literaturę w tekście zalecamy korzystanie z zasad opisanych w: Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresy psychologii. Warszawa: Akademica Wydawnictwo SWPS. Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresy psychologii. Warszawa: Akademica Wydawnictwo SWPS.
 • Przypisy powinny być ograniczone do niezbędnego minimum i mieć numeracje ciągłą dla całej pracy. Tekst przypisów z odpowiednim oznaczeniem należy umieścić na odrębnej stronie, po bibliografii.
 • Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (Tabela 1). Każda tabela powinna być umieszczona na oddzielnej stronie. W prawym górnym rogu należy po dać skrótowy tytuł artykułu oraz stronę maszynopisu, na której znajduje się miejsce na daną tabelę. W lewym górnym rogu należy podać napis Tabela n, następnie odstęp i tytuł tabeli. W tekście miejsce, w którym powinna się znaleźć tabela należy zaznaczyć w następujący sposób: tu wstawić Tabelę 1. Tabele powinny być tak skonstruowane, by były czytelne bez opisywania ich w tekście. Powinny rozszerzać i uzupełniać dane zawarte w tekście, a nie powielać je. Wielkość tabel należy dostosować do szerokości i długości strony (maksymalnie 15,5 x 21,5 cm).
 • Spis tytułów rycin powinien być zrobiony według następującego wzoru:
  Ryc. 1. (tytuł)
  Ryc. 2. (tytuł)
 • Ryciny (rysunki, wykresy) powinny być wykonane z dużą starannością i wydrukowane w wysokiej rozdzielczości, bez użycia kolorów. Ryciny bryłowe dopuszczalne są w wypadku trójwymiarowego układu współrzędnych. Każda rycina powinna być umieszczona na oddzielnej stronie i ponumerowana (ryc. 1., ryc. 2.) w lewym górnym rogu. Ryciny muszą być czytelne i rzeczywiście ułatwiać zrozumienie tekstu. Tabele i Ryciny można wyłączyć z pliku głównego manuskryptu i dodać je w panelu publikacyjnym jako odrębne pliki.
 • Streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim nie powinno przekraczać 200 wyrazów (20 wierszy, do 1000 znaków). Jego treść powinna być zrozumiała bez odwoływania się do tekstu. Streszczenie w języku angielskim winno zawierać także tłumaczenie nazwy instytucji oraz tytułu artykułu, np. Słowa kluczowe: depresja, lęk, psychoterapia, myśli automatyczne, ruminacja.
 • Plik artykułu powinien zapisany być w formacie doc, docx bądź rtf. W nazwie pliku ani w żadnym miejscu artykułu nie wolno umieszczać nazwisk autorów artykułu.
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X