10
MNiSW
 
 

Wewnętrzne zróżnicowanie stylu dyfuzyjno-unikowego w modelu Berzonsky'ego. Wyniki analiz w podejściach skoncentrowanym na zmiennych i skoncentrowanym na osobach

Ewa Topolewska 1  ,  
 
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Psychologiczne 2016;54(3):77–89
Data publikacji: 22-12-2015
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Jednym z najczęściej wykorzystywanych modeli w badaniach nad tożsamością jest model stylów kształtowania tożsamości Berzonsky’ego (1989b, 2011), w którym wyróżnia się trzy style, jako różne sposoby budowania własnej tożsamości: informacyjny, normatywny oraz dyfuzyjno-unikowy. Do pomiaru tak zdefiniowanych stylów Berzonsky zaproponował narzędzie Identity Style Inventory (ISI, Berzonsky i in., 2013). W literaturze obecne są sugestie (Cieciuch, 2010; Topolewska, Cieciuch, 2012), zgodnie z którymi w skali stylu dyfuzyjno-unikowego można wyróżnić dwa czynniki: dyfuzyjno-beztroski oraz unikowy. Celem artykułu jest sprawdzenie zasadności wyodrębnienia tych dwóch podskal. Badania przeprowadzono w grupie młodych dorosłych (N = 603; wiek 19-25; M = 21,24; SD = 1,68; 65% kobiet) z wykorzystaniem polskiej wersji Inwentarza Stylu Tożsamości – ISI-4 (Senejko, 2010). Wykonane analizy w dwu podejściach (skoncentrowanym na zmiennych oraz skoncentrowanym na osobach) doprowadziły do podobnych konkluzji. Analizy przeprowadzone w podejściu skoncentrowanym na zmiennych wykazały różne związki obu podskal dyfuzyjno-unikowych z eudajmonistycznym dobrostanem psychicznym. W ramach podejścia skoncentrowanego na osobach wykazano, że obie podskale są podstawą wyodrębnienia odmiennych grup osób, które dodatkowo różnią się pod względem dobrostanu. Uzyskane wyniki uzasadniają tezę o niejednorodności stylu dyfuzyjno-unikowego i odmiennym funkcjonowaniu osób różniących się wynikami na obu podskalach. Oznacza to, że uwzględnienie w badaniach empirycznych skal stylu dyfuzyjno-beztroskiego oraz stylu unikowego może prowadzić do uzyskania bardziej precyzyjnych wyników.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X