10
MNiSW
 
 

Czy świadomość jest stopniowalna? Analiza świadomości wiedzy w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk

 
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
Studia Psychologiczne 2015;53(1):5–20
Data publikacji: 18-02-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem artykułu jest określenie czy świadomość wiedzy nabywanej w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk jest stopniowalna, tj. czy obserwuje się pośrednie stopnie uświadomienia pomiędzy brakiem świadomości a pełną świadomością wiedzy. W badaniu wykorzystano cztery subiektywne miary świadomości: skalę świadomości reguły, skalę pewności, skalę obstawiania oraz skalę poczucia ciepła. W przypadku wszystkich skal analizowano zależność między oceną świadomości i poprawnością klasyfikacji. Następnie analizowano dystrybucję częstości poszczególnych odpowiedzi udzielanych przez osoby badane, interpretując wyniki tej analizy jako wskaźnik stopniowalności świadomości. Wszystkie skale miały formę ciągłą, co miało umożliwiać osobom badanym różnicowanie odpowiedzi poprzez wskazanie dowolnego punktu skali pomiędzy brakiem świadomości a pełną świadomością. Zakładano, że badani wykorzystywać będą całe dostępne spektrum odpowiedzi, co wskazywać będzie na stopniowalność świadomości (używanie jedynie skrajnych ocen wskazywałoby natomiast na brak stopniowalności świadomości wiedzy). Uzyskane wyniki wskazują, że świadomość wiedzy nabywanej w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk jest stopniowalna. Zastosowana w badaniu forma odpowiedzi przynosi wyniki porównywalne do tych obserwowanych z wykorzystaniem tradycyjnej formy skali. Potencjalne korzyści wynikające ze stosowania skal ciągłych obniża jednak duża wariancja obserwowanych odpowiedzi.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X