10
MNiSW
 
 

Myśli i zachowania samobójcze i ich związek z objawami psychopatologicznymi w grupie pacjentów z diagnozą schizofrenii hospitalizowanych na oddziałach całodobowych

1 2,  
 
1
Uniwersytet SWPS
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Studia Psychologiczne 2019;1(57):21–31
Data publikacji: 05-06-2018
Pliki dodatkowe
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy: Jedną z grup posiadającą najwyższy wskaźnik samobójstw stanowią pacjenci z diagnozą schizofrenii. Ryzyko popełnienia samobójstwa w skali całego życia szacuje się w tej grupie pacjentów na 5–10%. Celem niniej- szej pracy było oszacowanie związku pomiędzy objawami psychopatologicznymi i ryzykiem samobójstwa na grupie pacjentów z diagnozą schizofrenii hospitalizowanych na całodobowych oddziałach psychiatrycz- nych. Materiał i metody: Badanie przeprowadzone zostało na grupie 53 pacjentów z diagnozą schizofrenii, hospitalizowanych na całodobowych oddziałach szpitalnych. Ryzyko samobójstwa oszacowane zostało przy użyciu modułu diag- nostycznego wywiadu M.I.N.I 5.0, w celu określenia nasilenia objawów psychopatologicznych posłużono się kwestionariuszem SCL27 PLUS. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazały, iż nasilenie objawów depresji, agorafobii oraz fobii społecznej okazały się być istotnie (p < 0.05) zależne od ryzyka popełnienia samobójstwa oraz istotnie (p < 0.05) wyższe u pacjentów posiadających próbę samobójczą w przeszłości, w porównaniu do pacjentów bez próby samobójczej w prze- szłości. Dodatkowo, pacjenci posiadający aktualne myśli samobójcze uzyskali wyższe nasilenie wszystkich wskaźników psychopatologicznych w porównaniu do pacjentów bez aktualnych myśli samobójczych. Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować na temat związku objawów psychopatologicznych z ryzykiem samobójstwa w grupie pacjentów z diagnozą schizofrenii, stanowiąc dowód na konieczność kontroli objawów psychopato- logicznych w tej grupie.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X