10
MNiSW
O czasopiśmie
 
Studia Psychologiczne to najstarsze czasopismo psychologiczne (wydawane od 1956r) oraz jedno z najbardziej znanych i najlepszych czasopism psychologicznych w Polsce. Jego renomę i wartość merytoryczną budowali przez wiele lat wybitni poprzedni redaktorzy naczelni, tacy jak prof. Tadeusz Tomaszewski, prof. Janusz Reykowski i prof. Andrzej Eliasz.

Czasopismo Studia Psychologiczne wydawane jest przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS (od roku 2018).

W Studiach Psychologicznych publikowane są:
- oryginalny artykuł empiryczny/original article(maksymalnie 40.000 znaków)
- oryginalny artykuł teoretyczny/original theoretical article (maksymalnie 40.000 znaków)
- doniesienie z badań/ short report (maksymalnie 20.000 znaków)
- artykuł przeglądowy/review article (maksymalnie 40.000 znaków)
- prezentacja narzędzia psychologicznego/psychological measure presentation (maksymalnie 40.000 znaków).
W poszczególnych numerach pisma znajdują się artykuły autorów z różnych ośrodków akademickich. Corocznie ukazują się cztery zeszyty Studiów Psychologicznych w języku polskim i od numeru 3/2014 - w języku angielskim. Wybrane numery czasopisma mogą mieć charakter monograficzny. W takim przypadku numer redagowany jest przez zaproszonego redaktora.
Punktacja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2015 przyznało czasopismu Studia Psychologiczne 10 punktów
Wersja pierwotna:
Pierwotną wersją czasopisma Studia Psychologiczne jest wersja elektroniczna. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie udostępniane są sukcesywnie w pełnej wersji PDF na stronie czasopisma i w czytelni czasopism PAN pod adresem http://ps.czasopisma.pan.pl/
Procedury zabezpieczające przed ghostwritingiem:
Czasopismo Studia Psychologiczne realizuje zalecenia MNiSW dotyczące procedur zabezpieczających przed tzw. ghostwriting, tj. uprzejmościowym dopisywaniem do tekstów autorów, którzy nie wnieśli merytorycznego wkładu w powstanie tekstu, a także pomijanie współautorstwa osób, które ten wkład wniosły. Służy temu między innymi składane przez autorów specjalne oświadczenie.
Język publikacji:
Od numeru 3/2014 Studia Psychologiczne wydawane są w dwóch równoległych wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
W związku z powyższym zapraszamy do składania do czasopisma artykułów naukowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Innymi słowy, możecie je Państwo składać w jednym z tych dwóch języków. Autorzy artykułów, które w wyniku procedury recenzyjnej (identycznej jak dotychczas) zostaną zaakceptowane do druku, zostaną poproszeni o przesłanie "drugiej" ich wersji językowej (tj. odpowiednio polskiej lub angielskiej w zależności od języka wersji pierwotnie złożonej do Redakcji) w okresie dwóch tygodni od otrzymania decyzji o publikacji artykułu na łamach naszego czasopisma. Wersje angielskie artykułów poddane zostaną korekcie językowej.
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X