10
MNiSW
Procedura recenzyjna
 
Wszystkie teksty przesyłane do Studiów Psychologicznych poddawane są procedurze recenzowania. Procedura ta jest zgodna z wytycznymi MNiSW opisanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" Warszawa 2011. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”); w innym przypadku Recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem, a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzja ma formę elektroniczną (formularz wypełniany przez recenzenta i przesyłany do redakcji) i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nazwiska Recenzentów są ujawniane - raz w roku czasopismo podaje je do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową.

Recenzenci są wybierani przez Redaktorów odpowiedzialnych za tekst bądź Redaktora Naczelnego. Recenzentem może zostać osoba prowadząca badania z zakresu psychologii lub dziedzin pokrewnych, posiadająca stopień minimum doktora. Recenzenci otrzymują zaproszenie do zrecenzowania artykułu z panelu publikacyjnego. Wraz z zaproszeniem otrzymują również e-mail z loginem i hasłem do platformy. Po zapoznaniu się z artykułem na platformie publikacyjnej mogą zobowiązać się do napisania recenzji bądź zrezygnować z jej przygotowania. Czas przeznaczony na przygotowanie recenzji to 4 tygodnie. Z uwagi na prestiż i rangę czasopisma prosimy aby Recenzenci podejmowali decyzję o możliwości dokonania recenzji jak najszybciej po otrzymaniu zaproszenia. W sytuacji kiedy Redakcja nie otrzyma odpowiedzi o gotowości przygotowania recenzji w ciągu 7 dni od dnia wysłania zaproszenia, artykuł zostanie przekazany do recenzji kolejnemu Recenzentowi.
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X