10
MNiSW
 
 

Różnice płciowe w bezradności intelektualnej z matematyki i polskiego - komponent motywacyjny i poznawczy

Sylwia Bedyńska 1  ,  
 
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Studia Psychologiczne 2018;56(3)
Data publikacji: 01-07-2017
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem prowadzonych analiz była próba odpowiedzi na pytania dotyczące różnic płciowych w zakresie dwóch komponentów bezradności intelektualnej na lekcjach języka polskiego i matematyki – komponentu motywacyjnego i komponentu poznawczego. Komponent motywacyjny to brak zaangażowania i motywacji wewnętrznej jak również pojawienie się negatywnych emocji. Komponentem poznawczym natomiast jest zakłócenie uwagi oraz trudność w zapamiętywaniu nowego materiału. W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 586 uczniów liceów ogólnokształcących i 531 uczniów gimnazjów, którzy między innymi wypełniali Skalę Bezradności Intelektualnej, mierzącą objawy bezradności na języku polskim i matematyce. Wyniki analiz pokazały, że na lekcjach matematyki w liceum dziewczęta deklarowały wyższy niż chłopcy poziom bezradności intelektualnej w komponencie poznawczym. Wśród licealistów różnice płciowe nie ujawniły się w komponencie motywacyjnym z matematyki. W tej grupie nie było także różnic płciowych w zakresie komponentów motywacyjnych i poznawczych z języka polskiego. W gimnazjum nie zaobserwowano różnic płciowych w zakresie komponentów bezradności intelektualnej ani z matematyki, ani z języka polskiego. Uzyskane wyniki są porównywane z wcześniejszymi badaniami nad bezradnością intelektualną oraz są odnoszone do zjawiska zagrożenia stereotypem.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sylwia Bedyńska   
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X