10
MNiSW
 
 

STAWIANIE PYTAŃ JAKO METODA SPRZYJAJĄCA MATEMATYCZNEJ AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

 
1
Instytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Studia Psychologiczne 2019;2(57)
Data publikacji: 29-08-2019
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
„Pytać dobrze – znaczy uczyć dobrze” (C. De Garmo, 1911) to słowa, które stały się inspiracją do prób wyko- rzystania pytań zadawanych przez nauczyciela do zbudowania metody, która pozwoliłaby uczniowi rozwijać swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę. Wszak pytania, nieuniknione w przestrzeni szkolnej, nie muszą służyć jedynie sprawdzeniu stanu wiedzy ucznia. Pytania nie muszą również służyć jedynie uzyskiwaniu jednej, ocze- kiwanej odpowiedzi. Pytania nie muszą wreszcie pełnić jedynie roli jednostronnej formy komunikacji. Na podstawie dotychczasowych badań, metoda stawiania pytań zdaje się sprzyjać zwiększeniu matematycznej aktywności uczniów. Ci, którzy wykazali większą aktywność i zaangażowanie na polu tworzenia i opracowywa- nia postawionych przez siebie pytań, finalnie rozwiązywali postawiony problem znajdując poprawną odpowiedź. Mówią o tym sami badani, którzy w rozmowach przeprowadzonych po zakończeniu eksperymentu przyznają, że ćwiczenie polegające na postawieniu serii pytań, a następnie na pracy z nimi, pozwoliło im na powrót do zagadnienia, powtórne przemyślenie drogi jego rozwiązania, zastanowienie się nad optymalizacją tego procesu. W swoim artykule proponuję - sprzyjającą pobudzaniu matematycznej aktywności uczniów - metodę pracy na lekcji matematyki.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X