10
MNiSW
 
 

KONSTRUKCJA I WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNE TESTU WNIOSKOWANIA O EMOCJACH W SYTUACJI (TWES)

 
1
Uniwersytet Śląski
Studia Psychologiczne 2017;55(1):30–47
Data publikacji: 27-10-2016
Pliki dodatkowe
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Umiejętność wnioskowania o emocjach wzbudzanych w określonych sytuacjach jest przedmiotem analiz w ramach badań nad inteligencją emocjonalną, empatią i teorią umysłu. W artykule zaprezentowano serię badań, prowadzących do powstania Testu Wnioskowania o Emocjach w Sytuacji i sprawdzających jego właściwości psychometryczne oraz trafność. Test złożony jest z 14 opisów sytuacji, a dla każdej z nich badany ma ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia czterech wskazanych emocji. Do przeliczania punktacji wykorzystać można klucz konsensualny i targetowy – w obu przypadkach test charakteryzuje się dużą spójnością i rzetelnością (RMSEA poniżej 0,05; α-Cronbacha powyżej 0,7). Analizy korelacji z testami umiejętności emocjonalnych, umiejętności poznawczych, samooceną inteligencji emocjonalnej oraz kwestionariuszami osobowości potwierdzają trafność teoretyczną narzędzia przy zastosowaniu klucza targetowego. TWES może być stosowany w badaniach naukowych, obejmujących osoby w wieku od lat jedenastu.
 
REFERENCJE (302):
1. Austin, E. J. (2009). A reaction time study of responses.
2. to trait and ability emotional intelligence test.
3. items. Personality and Individual Differences, 46(3),.
4. 381–383.
5. Austin, E. J. (2010). Measurement of ability emotional.
6. intelligence: Results for two new tests. British Journal.
7. of Psychology, 101(3), 563–578.
8. Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C. i Moore, H. (2007).
9. Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional.
10. manipulation: Does EI have a dark side? Personality.
11. and Individual Differences, 43(1), 179–189.
12. Barchard, K. A. i Russell, J. A. (2006). Bias in consensus.
13. scoring, with examples from ability emotional intelligence.
14. tests. Psicothema, 18 (Suplement), 49–54.
15. Bar-On, R. M. (2006). The Bar-On model of emotional-.
16. -social intelligence (ESI). Psicothema, 18(1), 13–25.
17. Baron-Cohen, S. (2001). Theory of mind in normal development.
18. and autism. Prisme. 34, 174–183. Pobrano.
19. wrzesień, 2014, z: www.autism-community.com.
20. Berrocal, P., & Extremera, N. (2008). A review of trait.
21. meta-mood research. Advances in Psychology Research,.
22. 55, 17–45.
23. Blickle, G., Momm, T., Liu, Y., Witzki, A. i Steinmayr,.
24. R. (2011). Construct validation of the Test.
25. of Emotional Intelligence (TEMINT): A two-study.
26. investigation. European Journal of Psychological.
27. Assessment, 27(4), 282–289.
28. Blickle, G., Momm, T. S., Kramer, J., Mierke, J., Liu,.
29. Y. i Ferris, G. R. (2009). Construct and criterion-.
30. -related validation of a measure of emotional reasoning.
31. skills: A two-study investigation. International.
32. Journal of Selection and Assessment, 17(1), 101–118.
33. Brackett, M. A., Rivers, S. E. i Salovey, P. (2011). Emotional.
34. intelligence: implications for personal, social,.
35. academic, and workplace success. Social and Personality.
36. Psychology Compass, 5, 88–103.
37. Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S., Lerner, N.
38. i Salovey, P. (2006). Relating emotional abilities to.
39. social functioning: A comparison of self-report and.
40. performance measures of emotional intelligence.
41. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4),.
42. 780–795.
43. Brackett, M. A. i Salovey, P. (2006). Measuring emotional.
44. intelligence with the Mayer-Salovery-Caruso.
45. Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Psicothema,.
46. 18 (Suplement), 34–41.
47. Brzeziń ski, J. (1999). Metodologia badań psychologicznych.
48. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
49. Burkitt, E. i Watling, D. (2015). How do children who.
50. understand mixed emotion represent them in freehand.
51. drawings of themselves and others? Educational.
52. Psychology, 1–21.
53. Burnett, S., Thompson, S., Bird, G. i Blakemore, S.-J.
54. (2011). Pubertal development of the understanding.
55. of social emotions: Implications for education. Learning.
56. and Individual Differences, 21(6), 681–689.
57. Choi, S. i Kluemper, D. H. (2012). The relative utility.
58. of differing measures of emotional intelligence:.
59. Other-report EI as a predictor of social functioning.
60. Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European.
61. Review of Applied Psychology, 62(3), 121–127.
62. Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to.
63. individual differences in empathy. JSAS Catalog of.
64. Selected Documents in Psychology, (10), 85–101.
65. Davis, S. K. i Humphrey, N. (2014). Ability versus trait.
66. emotional intelligence: Dual influences on adolescent.
67. psychological adaptation. Journal of Individual.
68. Differences, 35(1), 54–62.
69. Day, A. L. i Carroll, S. A. (2004). Using an ability-based.
70. measure of emotional intelligence to predict individual.
71. performance, group performance, and group.
72. citizenship behaviours. Personality and Individual.
73. Differences, 36(6), 1443–1458.
74. Fehr, B. i Russell, J. A. (1984). Concept of emotion viewed.
75. from a prototype perspective. Journal of Experimental.
76. Psychology: General, 113, 464–486.
77. Fine, S. E., Izard, C. E. i Trentacosta, C. J. (2006).
78. Emotion situation knowledge in elementary school:.
79. Models of longitudinal growth and preschool correlates.
80. Social development, 15(4), 730–751.
81. Gignac, G. E. (2010). Genos Emotional Intelligence.
82. Inventory technical manual (2nd edition). Sydney:.
83. NSW: Genos Press. Pobrano styczeń, 2014 z: https://.
84. www.genosinternational.com/emo....
85. technical-manual.
86. Grubb III, W. L. i McDaniel, M. A. (2007). The fakability.
87. of Bar-On’s Emotional Quotient Inventory Short.
88. Form: catch me if you can. Human Performance,.
89. 20(1), 43–59.
90. Hansen, K., Lloyd, J. i Stough, C. (2009). Emotional.
91. intelligence and clinical disorders. Assessing emotional.
92. intelligence: Theory, research, and applications.
93. (ss. 219–237). New York: Springer Science, Business.
94. Media.
95. Harter, S. i Buddin, B. J. (1987). Children’s understanding.
96. of the simultaneity of two emotions: A five-.
97. -stage developmental acquisition sequence. Developmental.
98. Psychology, 23(3), 388.
99. Hoerger, M., Chapman, B. P., Epstein, R. M. i Duberstein,.
100. P. R. (2012). Emotional intelligence: A theoretical.
101. framework for individual differences in affective.
102. forecasting. Emotion, 12(4), 716–725.
103. Izard, C. E. (2001). Emotional intelligence or adaptive.
104. emotions? Emotion, 1(3), 249–257.
105. Janowski, M. (2015). Międzypokoleniowa nieadekwatność.
106. obrazu reakcji emocjonalnej jako potencjalne.
107. źródło nieporozumień. Społeczeństwo i Edukacja,.
108. 16(1), 99–105.
109. Jaworowska, A. i Matczak, A. (2005). PKIE – Popularny.
110. Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Warszawa:.
111. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
112. Kaźmierczak, M., Plopa, M. i Retowski, S. (2007). Skala.
113. wrażliwości empatycznej. Przegląd Psychologiczny,.
114. 50(1), 9–24.
115. Libbrecht, N. i Lievens, F. (2012). Validity evidence for.
116. the situational judgment test paradigm in emotional.
117. intelligence measurement. International Journal of.
118. Psychology, 47(6), 438–447.
119. Lizeretti, N. P. i Extremera, N. (2011). Emotional intelligence.
120. and clinical symptoms in outpatients with.
121. Generalized Anxiety Disorder (GAD). Psychiatric.
122. Quarterly, 82(3), 253–260.
123. MacCann, C. (2010). Further examination of emotional.
124. intelligence as a standard intelligence: A latent.
125. variable analysis of fluid intelligence, crystallized.
126. intelligence, and emotional intelligence. Personality.
127. and Individual Differences, 49(5), 490–496.
128. MacCann, C. E. (2006). New approaches to measuring.
129. emotional intelligence. University of Sydney. School.
130. of Psychology. Pobrano wrzesień, 2009, z: http://ses.
131. library.usyd.edu.au/handle/212....
132. MacCann, C., Matthews, G., Zeidner, M. i Roberts, R.
133. (2003). Psychological assessment of emotional intelligence:.
134. a review of self-report and performance-.
135. -based testing. International Journal of Organizational.
136. Analysis, 3(11), 247–274.
137. MacCann, C., Pearce, N. i Roberts, R. D. (2011).
138. Emotional intelligence as assessed by situational.
139. judgment and emotion recognition tests: Building.
140. the nomological net. Psychological Topics, 20(3),.
141. 393–412.
142. MacCann, C. i Roberts, R. D. (2008). New paradigms.
143. for assessing emotional intelligence: Theory and.
144. data. Emotion, 8(4), 540–551.
145. Madera, K. (2009). Wpływ inteligencji emocjonalnej na.
146. poczucie samotności, poczucie wsparcia rodzicielskiego.
147. oraz koleżeńskiego u młodzieży w okresie dorastania.
148. Niepublikowana praca magisterska. Uniwersytet.
149. Śląski, Katowice.
150. Magnusson, D. (1991). Wprowadzenie do teorii testów.
151. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
152. Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A. i Stańczak,.
153. J. (2006). Bateria testów APIS-Z: podręcznik.
154. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego.
155. Towarzystwa Psychologicznego.
156. Matczak, A. i Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia.
157. Emocji TRE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia.
158. Testów Psychologicznych PTP.
159. Matczak, A., Piekarska, J. i Studniarek, E. (2005). Skala.
160. Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T): podręcznik.
161. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
162. PTP.
163. Matthews, G., Zeinder, M. i Roberts, R. D. (2004).
164. Emotional intelligence: science and myth. Cambridge:.
165. MIT Press.
166. Maul, A. (2011). The factor structure and cross-test.
167. convergence of the Mayer–Salovey–Caruso model.
168. of emotional intelligence. Personality and Individual.
169. Differences, 50(4), 457–463.
170. Mayer, J. D. (2000). Emotion, intelligence, and emotional.
171. intelligence. W: J. P. Forgas (Red.), The.
172. handbook of affect and social cognition (ss. 410–431).
173. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum & Associates.
174. Mayer, J. D., Caruso, D. R. i Salovey, P. (1999). Emotional.
175. intelligence meets traditional standards for an.
176. intelligence. Intelligence, 4(27), 267–298.
177. Mayer, J. D., Roberts, R. D. i Barsade, S. G. (2008).
178. Human abilities: Emotional intelligence. Annual.
179. Review of Psychology, 59(1), 507–536.
180. Mayer, J. D. i Salovey, P. (1997). What is emotional.
181. intelligence? W: P. Salovey i D. Sluyter (Red.),.
182. Emotional development and emotional intelligence:.
183. Implications for educators (ss. 3–31). New York:.
184. Basic Books.
185. Mayer, J. D., Salovey, P. i Caruso, D. R. (2000). Models.
186. of emotional intelligence. The handbook of intelligence.
187. (ss. 396–420). New York: Cambridge University.
188. Press.
189. Mayer, J. D., Salovey, P. i Caruso, D. R. (2004). Emotional.
190. intelligence: Theory, findings, and implications.
191. Psychological Inquiry, (15), 197–215.
192. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R. i Sitarenios, G.
193. (2003). Measuring emotional intelligence with the.
194. MSCEIT V2.0. Emotion, 3(1), 97–105.
195. Nowicki, S., Jr. (2005). Manual for the receptive tests.
196. of the Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy 2.
197. (DANVA2). Unpublished manuscript. Atlanta,.
198. Emory University.
199. O’Connor, R. M. i Little, I. S. (2003). Revisiting the predictive.
200. validity of emotional intelligence: self-report.
201. versus ability-based measures. Personality and Individual.
202. Differences, 35(8), 1893–1902.
203. Petrides, K. V. i Furnham, A. (2001). Trait emotional.
204. intelligence: psychometric investigation with reference.
205. to established trait taxonomies. European.
206. Journal of Personality, 15(6), 425–448.
207. Reissland, N. (1985). The development of concepts of.
208. simultaneity in children’s understanding of emotions.
209. Journal of Child Psychology and Psychiatry,.
210. 26(5), 811–824.
211. Roberts, R. D., Schulze, R., O’Brien, K., MacCann, C.,.
212. Reid, J. i Maul, A. (2006). Exploring the validity of.
213. the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence.
214. Test (MSCEIT) with established emotions measures.
215. Emotion, 6(4), 663–669.
216. Roberts, R. D., Zeidner, M. i Matthews, G. (2001). Does.
217. emotional intelligence meet traditional standards.
218. for an intelligence? Some new data and conclusions.
219. Emotion, 1(3), 196–231.
220. Rode, J. C., Mooney, C. H., Arthaud-day, M. L.,.
221. Near, J. P., Rubin, R. S., Baldwin, T. T. i Bommer,.
222. W. H. (2008). An examination of the structural,.
223. discriminant, nomological, and incremental predictive.
224. validity of the MSCEIT V2.0. Intelligence, 36(4),.
225. 350–366.
226. Roseman, I. J., Spindel, M. S. i Jose, P. E. (1990). Appraisals.
227. of emotion-eliciting events: Testing a theory of.
228. discrete emotions. Journal of Personality and Social.
229. Psychology, 59(5), 899.
230. Saarni, C. (1999). The Development of Emotional Competence.
231. New York, London: Guilford Press.
232. Sagan, A. (2003). Model pomiarowy satysfakcji i lojalności.
233. StatSoft Polska. Pobrano czerwiec, 2014 z: www.
234. statsoft.pl/Portals/0/Download....
235. Salguero, J. M., Extremera, N. i Fernández-Berrocal, P.
236. (2012). Emotional intelligence and depression: The.
237. moderator role of gender. Personality and Individual.
238. Differences, 53(1), 29–32.
239. Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C.
240. i Palfai, T. P. (1995). Emotional attention, clarity,.
241. and repair: Exploring emotional intelligence using.
242. the Trait Meta-Mood Scale. Emotion, disclosure.
243. i health (ss. 125–154). Washington: American Psychological.
244. Association.
245. Sharma, S., Gangopadhyay, M., Austin, E. i Mandal,.
246. M. K. (2013). Development and validation of.
247. a situational judgment test of emotional intelligence.
248. International Journal of Selection and Assessment,.
249. 21(1), 57–73.
250. Siegling, A. B., Saklofske, D. H., Vesely, A. K. i Nordstokke,.
251. D. W. (2012). Relations of emotional intelligence.
252. with gender-linked personality: Implications.
253. for a refinement of EI constructs. Personality and.
254. Individual Differences, 52(7), 776–781.
255. Smith, A. (2006). Cognitive empathy and emotional.
256. empathy in human behavior and evolution. The Psychological.
257. Record, (56), 3–21.
258. Stanik, J. M. (1994). Skala Ustosunkowań Interpersonalnych.
259. (SUI). Kielce: Wydawnictwo Szumacher.
260. Stanik, J. M. (1998). Funkcjonowanie osobowości transseksualistów.
261. typu K/M w świetle badań testem SUI.
262. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Psychologica,.
263. 32, 87–106.
264. Śmieja, M., Orzechowski, J. i Beauvale, A. (2007). TIE.
265. – Test Inteligencji Emocjonalnej. Studia Psychologiczne,.
266. (54), 80–99.
267. Śmieja, M., Orzechowski, J. i Stolarski, M. S. (2014).
268. TIE: An ability test of emotional intelligence. PLoS.
269. ONE, 9(7), e103484.
270. Tonks, J., Williams, W. H., Frampton, I., Yates, P. i Slater,.
271. A. (2007). Assessing emotion recognition in.
272. 9–15-years olds: Preliminary analysis of abilities in.
273. reading emotion from faces, voices and eyes. Brain.
274. Injury, 21(6), 623–629.
275. Trentacosta, C. J., Izard, C. E., Mostow, A. J. i Fine, S. E.
276. (2006). Children’s emotional competence and attentional.
277. competence in early elementary school. School.
278. Psychology Quarterly, 21(2), 148.
279. Whitman, D. S., Van Rooy, D. L., Viswesvaran, C.
280. i Alonso, A. (2008). The susceptibility of a mixed.
281. model measure of emotional intelligence to faking:.
282. a Solomon four-group design. Psychology Science,.
283. 50(1), 44.
284. Widen, S. C. i Russell, J. A. (2011). In building a script.
285. for an emotion, do preschoolers add its cause before.
286. 471–485.
287. Williams, C., Daley, D., Burnside, E. i Hammond-Rowley,.
288. S. (2009). Measuring emotional intelligence in.
289. preadolescence. Personality and Individual Differences,.
290. 47(4), 316–320.
291. Włodarczak, E. (2010). Poziom empatii a wiek, płeć,.
292. posiadanie dzieci i aktywność zawodowa. Niepublikowana.
293. praca magisterska. Uniwersytet Śląski,.
294. Katowice.
295. Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P. i Śliwińska, M.
296. (1998). Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy.
297. i McCrae. Adaptacja polska. Warszawa: Pracownia.
298. Zeidner, M., Shanizinovich, I., Matthews, G. i Ro -.
299. berts, R. (2005). Assessing emotional intelligence.
300. in gifted and non-gifted high school students: Outcomes.
301. depend on the measure. Intelligence, 33(4),.
302. 369–391.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X