10
MNiSW
 
 

Alokacja zasobów uwagi podczas przetwarzania komunikatu medialnego. Badania mózgowych potencjałów wywołanych

 
1
Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Studia Psychologiczne 2015;53(3):33–45
Data publikacji: 15-01-2016
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem badań było testowanie wpływu formy komunikatu medialnego oraz etapu jego przetwarzania na amplitudę mózgowych potencjałów wywołanych, wyzwalanych przez dźwiękowe dystraktory. Połowa osób badanych oglądała fi lm przedstawiający krótką narrację (warunek audio-wideo), druga połowa słuchała nagrania opisującego te same wydarzenia (warunek audio). Podczas przetwarzania komunikatu wszystkim osobom eksponowano dźwiękowe dystraktory. Amplituda komponentów N1 i P3a w odpowiedzi na dystraktory była wyższa w warunku audio niż audio-wideo. Potwierdza to przewidywania modelu ograniczonej pojemności przetwarzania komunikatu medialnego, zgodnie z którym im prostszy komunikat jest przetwarzany, tym więcej zasobów uwagi pozostaje do wykorzystania. Z kolei amplituda komponentu RON w odpowiedzi na dystraktory była wyższa dla warunku audio-wideo, co świadczy o tym, że komponent ten odzwierciedla proces reorientacji uwagi. Najwyższa amplituda komponentu P3a została odnotowana podczas pierwszego etapu przetwarzania komunikatu, a najwyższa amplituda komponentu RON – podczas ostatniego etapu. Wspiera to model przenoszenia się w narrację, zgodnie z którym im więcej czasu poświęca się na przetwarzanie komunikatu narracyjnego, tym mniej zasobów uwagi pozostaje na wykonanie dodatkowych zadań.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X