10
MNiSW
 
 

Procesy Tożsamości i poczucie tożsamości: wzajemne powiązania oraz znaczenie dla zdolności do bliskości

Aleksandra Pilarska 1  ,  
 
1
Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Psychologiczne 2016;54(3):91–104
Data publikacji: 22-12-2015
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł porusza zagadnienie relacji między wymiarami tożsamości postulowanymi w Modelu Podwójnego Cyklu Formowania się Tożsamości Luyckxa i współpracowników (2008) a podstawowymi kategoriami poczucia tożsamo- ści, które – zgodnie z autorskim ujęciem – określa dominujące sposoby przeżywania i rozumienia własnej osoby (Pilarska, 2014; Pilarska i Suchańska, 2013). Tożsamość w obu tych propozycjach teoretycznych jest ujmowana z nieco odmiennej perspektywy, choć obie mieszczą się w obszarze tzw. wpływów Eriksonowskich. W artykule zaprezentowane zostaną przesłanki teoretyczne oraz dane empiryczne dotyczące powiązań między dwoma spo- sobami ujmowania tożsamości, a tym samym odpowiedź na pytanie o to, jaki rodzaj doświadczania własnej osoby towarzyszy nasileniu procesów eksploracji i zobowiązania. Podążając za powszechnie wysuwaną w literaturze tezą, iż ukształtowana tożsamość jest warunkiem zdolności do bliskich związków, w artykule podjęto także kwestię moż- liwości wyjaśniania jej przez oba uwzględnione ujęcia tożsamości.
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X