10
MNiSW
Zasady etyczne
 
Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie Studia Psychologiczne opracowano na podstawie
  1. broszury "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" Warszawa 2011 wydanej przez MNiSW [http://www.e-finanse.com/pliki/Dobre_praktyki_recenzyjne.pdf],
  2. dokumentu COPE BEST PRACTICE Guidelines for Journal Editors [http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf] oraz
  3. standardów stworzonych przez wydawnictwo Elsevier [http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishing-ethics]


AUTORZY:
Autorami publikacji powinny być osoby, które wniosły znaczący wkład w jej tworzenie. Zgodnie ze standardami dla czasopism naukowych określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Wkład te powinien być poświadczony w oświadczeniu, jakie Autorzy składają wraz z manuskryptem. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie. W szczególności w artykule nie wolno jest pomijać wkładu w powstanie publikacji tych osób , które znacząco przyczyniły się do jej stworzenia. Nie wolno również wymieniać wśród autorów takich osób, których udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Osoby, które odegrały jedynie rolę pomocniczą w tworzeniu artykułu bądź zbieraniu danych naukowych powinny być wymienione w podziękowaniu, a nie figurować w roli autorów. W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” Redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.

Wszyscy Autorzy odpowiadają za treść publikacji w równym stopniu, chyba, że w artykule wyraźnie zaznaczono, w jaki sposób dokonano podziału pracy (np. w nocie odautorskiej).

Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji danych na temat autorstwa manuskryptu.

Autorzy powinni składać do Redakcji Studiów Psychologicznych wyłącznie artykuły oparte na oryginalnym materiale badawczym, który nie został jeszcze opublikowany. Niedoposzczalne jest składnie tego samego artykułu w jednocześnie dwóch lub więcej redakcjach różnych czasopism. Niedopuszczalne jest także multiplikowanie publikacji opartych na tym samym zbiorze danych.

Od Autorów wymaga się ponadto
  1. poprawnego wykorzystywania prac innych Autorów (proszę korzystać w tym względzie ze wskazówek zawartych w Standardach APA). Nieprawidłowy sposób powoływania się na innych Autorów lub brak takich odwołań będzie interpretowany przez Redakcję jako plagiat. Wszystkie zdania, wyniki i inne elementy tekstu które nie zostaną przypisane innemu Autorowi Redakcja Studiów Psychologicznych interpretuje jako wkład własny Autora/ów publikacji.
  2. szczegółowego opisu metodologii badawczej, wykorzystanej aparatury, materiałów, sposobu doboru próby i wszelkich innych aspektów przeprowadzonych badań, tak aby umożliwić Recenzentom weryfikację poprawności procedury i konkluzji.

Autorzy artykułu zobowiązani są do zgłoszenia faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. Konflikt interesów ma miejsce wtedy, gdy dążenie do prawdy naukowej okazuje się sprzeczne z konkurencyjnymi celami badacza, na przykład gdy badania finansowane są przez organizację, która zainteresowana jest określonymi wynikami tych badań. Konflikt interesów może mieć jednak również podłoże niefinansowe. Na przykład prowadzenie badania na grupie własnych studentów oznacza konflikt pomiędzy wymogiem dobrowolności udziału w badaniu, a podporządkowaniem się badanego badaczowi, co wynika z relacji władzy nauczyciela wobec studenta.

RECENZENCI:
Recenzentem może zostać osoba prowadząca badania z zakresu psychologii lub dziedzin pokrewnych, posiadająca stopień minimum doktora. Recenzent, do którego skierowana zostanie prośba o zrecenzowanie maszynopisu, może zapoznać się z jego streszczeniem w panelu publikacyjnym czasopisma i w oparciu o nie wyrazić lub nie zgodę na zrecenzowanie maszynopisu. Oczekujemy złożenia recenzji w terminie trzech tygodni od podjęcia się tego zadania. Recenzji dokonuje się poprzez panel publikacyjny (wypełnienie formularza recenzji), do którego Recenzent otrzymuje dostęp poprzez login i hasło przesłane w e-mailu od Redakcji SP. Procedura recenzyjna stosowana w czasopiśmie Studia Psychologiczne została szczegółowo opisana w zakładce Procedura recenzyjna.

REDAKTOR NACZELNY i Z-CY REDAKTORA NACZELNEGO:
Redaktor Naczelny i Z-cy Redaktora Naczelnego czasopisma dbają o jakość merytoryczną artykułów publikowanych na łamach Studiów Psychologicznych. Redaktor Naczelny podejmuje ostateczną decyzję, które artykuły zostaną przeznaczone do publikacji. Decyzje komunikuje Autorom. W swoich decyzjach bazuje na recenzjach, własnej ocenie złożonych do Redakcji manuskryptów oraz opinii Redaktorów odpowiedzialnych za tekst. Zarówno Redaktor Naczelny jako i jego zastępcy zobowiązani są podejmować decyzje o dalszych losach artykułu bezzwłocznie po otrzymaniu recenzji. Decyzja Redakcji powinna integrować treść recenzji oraz informować Autorów o dalszych losach tekstu (możliwości poprawy, terminie złożenia poprawy). Redaktorzy zobowiązani są do poufności na temat danych Autorów i Recenzentów. Redaktorzy powinni kierować się w swoich decyzjach zasadą obiektywizmu i eliminować sytuacje narażające na tzw. konflikt interesów.
 
eISSN:2300-8520
ISSN:0081-685X